Hemeroteca

       
Divendres, 9 de juny de 2017

CONVOCATÒRIA PER A EMPRESES DE FORMACIÓ I EXPERTS/ES DOCENTS

PROCÉS OBERT DE RECERCA D'EMPRESES DE FORMACIÓ I D'EXPERTS/ES DOCENTS PER A LA IMPARTICIÓ D'ACCIONS COEDUCATIVES, D'IGUALTAT, DE DIVERSITAT AFECTIVO-SEXUAL I DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA PROGRAMADES DURANT EL 2017 - 2018.

L'Ajuntament de Castelldefels, des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat planifica, imparteix i avalua accions, tallers i formacions de continguts amb els següents objectius:

 • Promoure models educatius que fomentin la igualtat entre nois i noies.
 • Prevenir i sensibilitzar entorn de la violència masclista.
 • Promoure actituds de respecte envers la diversitat afectiva i sexual i prevenir la lgtbifòbia.
 •  Fer visibles les desigualtats de gènere.

Aquestes accions van adreçades a tots els nivells educatius des de l'escola bressol fins a l'educació postobligatòria, així com a professorat, famílies o altres.

També s'ofereixen formacions, amb els mateixos objectius, a població adulta.

L'Ajuntament obre un procés de recerca d'empreses de formació i d'experts i expertes docents amb l'objectiu de crear una borsa de professionals docents per a la impartició de diferents accions formatives i tallers vinculades als programes de guia educativa, de concursos per la igualtat i de formació en igualtat programats durant els anys 2017 i 2018.

Qui es pot presentar?:

Es poden presentar tant empreses de formació, amb qualsevol forma jurídica, com persones docents (donades d'alta com a autònoms/es), sempre i quan reuneixin uns mínims requisits de titulació, experiència professional i competència docent.

Què s‘ha de fer per participar en aquest procés?:

Per a prendre part a la present convocatòria s'haurà de presentar sol·licitud amb dades de contacte, identificació de les especialitats formatives a les quals es vol optar i documentació sol·licitada a l'adreça de correu electrònic:

igualtat@castelldefels.org

Quin es el termini de presentació de sol·licituds?:

Des del dia 12 de juny fins al 12 de juliol de 2017.

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Sol·licitud, amb qualsevol format, especificant les dades de contacte, i especialitats formatives a les quals es vol optar.
 • CV (per a persones físiques) o historial de serveis (per a empreses)
 • Acreditació de titulació, experiència professional i experiència docent (de manera diferenciada) de les persones expertes que es presentin directament o dels docents que es proposin per part d'una empresa.
 • Proposta formativa i econòmica de cadascuna de les especialitats formatives a les quals s'opti (ha de constar com a mínim una descripció, els objectius, metodologia, durada, a qui va adreçat i els requisits tècnics, a més del pressupost, detallat per preu/hora).
 • El cost final ha d'incloure la memòria de l'actuació, el transport i/o el material específic necessari per portar a terme l'acció formativa.
 • Compromís d'aportar el certificat de penals negatiu del registre central de delinqüents sexuals.
 • Un cop acordat entre l'Ajuntament i l'empresa o docent la formació caldrà que aporti la documentació necessària per a poder facturar.

En què consistirà el procés?:

Un cop presentada la documentació dins els terminis establerts, aquelles empreses i persones expertes docents que compleixin els requisits mínims i siguin avaluats com Aptes, formaran part d'una borsa que la Secció de Polítiques d'Igualtat farà servir per a la contractació de serveis menors d'impartició formativa durant el termini de validesa establert i segons necessitats de l'àrea.

Aquestes contractacions estaran condicionades a les aprovacions de les diferents subvencions i a la dotació pressupostària municipal per a la programació formativa de la Secció durant tota la validesa del procés.

Per a la contractació final d'aquests serveis menors es tindrà en compte l'avaluació de:

 • La qualitat de la proposta formativa.
 • L'experiència professional i docent de la persona experta o l'entitat formadora.
 • Proposta econòmica.
 • Adequació a les necessitats i demandes rebudes per l'àrea de part de la comunitat educativa i altres agents.

Quina validesa temporal tindrà aquesta borsa?.

Aquesta borsa de docents tindrà una validesa de 2 anys i fins a la publicació del següent procés obert de recerca d'empreses de formació i d'experts/es docents . La borsa estarà condicionada o bé a l'atorgament de subvencions d'entitats supramunicipals o bé al pressupost propi de l'àrea per a la seva execució.

 

GRUPS D'ESPECIALITATS FORMATIVES:

Bloc A: Prevenció de la violència masclista. Tallers dirigits a escoles i instituts. La població destinatària:

 • Infants i  joves entre 10 i 18 anys.
 • Famílies
 • Professorat

 

Bloc B: Coeducació i igualtat d'oportunitats. Tallers dirigits a escoles i instituts. La població destinatària:

 • Infants i  joves entre 3 i 18 anys.
 • Famílies
 • Professorat

 

Bloc C: Diversitat familiar, afectiva i sexual. Tallers dirigits a escoles i instituts. La població destinatària:

 • Infants i  joves entre 3 i 18 anys.
 • Famílies
 • Professorat

 

Bloc D: Formació sobre violència masclista en relació al concurs de presentacions. En aquest cas consisteix en:

 • Coordinació del calendari dels mòduls amb els instituts.
 • Mòduls formatius de 3 hores dirigit a alumnat d'ESO (inclou contigunts sobre detecció i prevenció de violència masclista entre el jovent i formació en creació, edició de presentacions).
 • Coordinació amb l'àrea d'igualtat.
 • Edició i preparació de les presentacions pel jurat.

 

Es poden consultar les bases del concurs a:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&08/022016013654.pdf&1

 

Bloc E: Formació sobre igualtat i usos del temps en relació al concurs de curts. En aquest cas consisteix en:

 • Coordinació del calendari dels mòduls amb els instituts.
 • Mòduls formatius de 9 hores dirigit a alumnat de 4t d'ESO (inclou contigunts d'igualtat home/dona i LGTBI i formació en creació, producció i edició de curts).
 • Materials complementaris pel professorat.
 • Coordinació, seguiment i tutories.
 • Difusió i dinamització als centres educatius.
 • Coordinació amb l'àrea d'igualtat.
 • Edició i preparació dels curts pel jurat.
 • Coordinació i preparació de la gala d'entrega de premis.

 

Es poden consultar les bases del concurs a:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&12/022016020922.pdf&1

 

Bloc F: Formació sobre igualtat. Dirigida a la ciutadania, als treballadors/es de l'Ajuntament i altres grups de persones adultes, entitats o empreses.

 

Bloc G: Altres especialitats formatives

Dins d'aquest bloc es podran oferir propostes a especialitats formatives no especificades al Bloc A , B, C, D, E i F. 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50