Subvencions destinades al comerç urbà  (tràmit)

L'ajuntament concedeix subvencions destinades al suport del comerç urbà, en les matèries següents:

- Foment i dinamització comercial a través de l'animació i altres activitats adreçades a impulsar el consum al municipi.

- Promoció del producte artesanal local.

- Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials per a la millora competitiva del seu entorn de treball.

S'estableixen les següents línies de subvenció:

1. Fomentar la realització d'activitats dirigides a l'animació i la dinamització comercial adreçades als consumidors amb l'objectiu d'impulsar el consum al municipi.

Les activitats desenvolupades hauran de preveure accions d'animació i dinamització comercial que incrementin l'atractivitat de la zona comercial on es desenvolupin i del seu entorn.

2. Fomentar la promoció i difusió de l'artesania local.

Les activitats desenvolupades hauran de preveure accions de difusió i promoció de l'artesania local.

3. Incentivar la rendibilitat dels punts de venda (físics) per tal d'afavorir l'activitat comercial i la millora de l'espai públic.
L'activitat subvencionada seran aquelles actuacions de reforma dels establiments per modernitzar i adequar l'oferta a les necessitats del consumidor.
Les activitats desenvolupades han de preveure accions de difusió i promoció de l'artesania local.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Línia 1: Entitats sense ànim de lucre, associacions o fundacions locals destinades al suport del comerç urbà, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes de Castelldefels.

Línia 2: o bé entitats sense ànim de lucre, associacions o fundacions locals, o bé persones físiques o jurídiques; en ambdós casos amb activitat econòmica en el terme municipal de Castelldefels. Per a les línies 1 i 2 també poden ser beneficiàries les agrupacions previstes en l'art. 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que fomentin accions que potenciïn el comerç local a nivell generalitzat i no a nivell particular

Línia 3: Persones físiques i jurídiques, domiciliades a Castelldefels titulars de petites empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda a peu de carrer, amb superfície inferior a 800 m2, i persones físiques i jurídiques, dels següents serveis amb establiment comercial a peu de carrer: tintoreries, bugaderies, neteja i reparació de calçat, surgit i reparació de roba, perruqueríes i salons d'estètica i bellesa, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering, tallers mecànics, agències de viatges minoristes, que duguin a terme actuacions subvencionables descrites en les bases.

Quan es pot sol·licitar

Des del dia immediatament posterior a la publicació al BOPB del decret de convocatòria, fins l'1 de setembre de 2017.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50